Na podlagi 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1, Ur.l. RS št. 72/2006) dne 20.8.2010 določa naslednje


SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami družbe PORT, trgovina in storitve, d.o.o. Portorož, MŠ 5567238000, DŠ 54014557, ki jo zastopa direktor UROŠ KENDA, imetnik statusa nepremičninskega posrednika z licenco št. 02315; vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov.

 1. člen

        (uvodne določbe)

 

Ti splošni pogoji urejajo poslovna razmerja med družbo PORT d.o.o., Liminjanska cesta 96, Lucija, Portorož (v nadaljevanju: nepremičninska družba) in pravno ali fizično osebo, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju (v nadaljevanju: naročitelj), ter so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo dogovorjena določila pogodbe o posredovanju, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:

 

Naročitelj – prodajalec, ki je s posrednikom sklenil pogodbo o posredovanju.

Stranka – kupec – oseba, katero je posrednik seznanil z nepremičnino, ki je predmet posredovanja.

Pogodba o posredovanju – pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Izrazi, ki so v teh splošnih pogojih in v pogodbi o posredovanju zapisani v moškem spolu, veljajo za moški in ženski spol.

Predmetni splošni pogoji so sprejeti na podlagi določil Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list št. 72/2006, ter spremembe in dopolnitve, ZNPosr).

Splošni pogoji so namenjeni opredelitvi pravic in dolžnosti strank pogodbe o posredovanju. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju. V primeru nasprotovanja vsebini pogodbe o posredovanju in določilom teh splošnih pogojev, se uporabijo določila pogodbe o posredovanju.

– nepremičninska družba: je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami po ZNPosr;

– posrednik: je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;

(Posrednik-PORT, trgovina in storitve, d.o.o. Portorož, Liminjanska cesta 96, Lucija, Portorož, ki ga zastopa direktor Kenda Uroš)

– posredovanje v prometu z nepremičninami: je opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;

– naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;

– tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;

-naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;

– energetska izkaznica: je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe; s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

 1. člen

(posli posredovanja)

Posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami, so:

–    z ogledi preveri dejansko stanje nepremičnine;
–    preveri pravno stanje nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini, pogodb in podobno, kar pomeni, da od lastnika nepremičnine ali drugih oseb pridobi dokumentacijo, iz katere je razvidna lastninska pravica na nepremičnini ter v uradnih evidencah preveri obstoj morebitnih pravic tretjih oseb na tej nepremičnini;
–    seznanja naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozori na ugotovljene pravne in dejanske napake;
–    sklene pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami;
–    razišče razmere na trgu in skupaj z naročiteljem sporazumno določi okvirno ceno, po kateri naj bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala ali najela;
–    išče priložnosti za sklenitev nameravanega posla in nanje opozori naročitelja;
–    poskrbi za oglaševanje nameravanega pravnega posla v medijih, po svoji ustaljeni praksi, s katero je naročitelj seznanjen in se s takšnim oglaševanjem strinja;-
–    organizira in po potrebi vodi oglede nepremičnine;
–    naročitelja obvešča o vseh posebnih okoliščinah nameravanega posla, predvsem o tržnih razmerah, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, o vsebini predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, o višini in vrsti davčnih obveznosti, o višini stroškov notarskih storitev, vpisu v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroških v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ter o morebitnih tveganjih, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih oseb na nepremičnini oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji v zvezi z nepremičnino in lastništvom nepremičnine;
–    si prizadeva poiskati in vzpostaviti stik med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev nameravanega posla;
–    v pisni in telefonski obliki komunicira z naročiteljem (opozorila, obvestila, potrdila);
–    svetuje pri pridobitvi cenitve, ki jo sestavi sodni ali pooblaščeni cenilec;
–    sodeluje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev nameravanega posla;
–    organizira in uredi zapis potrebne listine o dogovorjenem poslu (pogodbe, predpogodbe ipd.) s strani univ. dipl. pravnika;
–    če se stranki tako dogovorita, pripravi in izpolni obrazce v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine (davčna prijava ipd.);
–    sodeluje pri organizaciji sestanka za overitev podpisov na listinah o sklenjenih poslih;
–    ima v hrambi stvari, ki sta mu jih zaupala naročitelj in tretja oseba (npr. originalno dokumentacijo in ključ), vse do sklenitve nameravanega posla; v primerih, ko se naročitelj in tretja oseba tako dogovorita, pa tudi v času po sklenitvi posla (npr. do dokončne izpolnitve obveznosti iz sklenjenega posla);
–    po posebnem dogovoru spremlja izpolnjevanje sklenjenega posla, predvsem glede plačil posameznih obrokov, kadar je dogovorjeno obročno plačevanje;
–    v primerih, da ga naročnik za to pooblasti z izrecnim pisnim pooblastilom, sprejme izpolnitev obveznosti iz sklenjenega posla;
–    sestavi potrdilo o delni ali celotni izpolnitvi denarne obveznosti iz sklenjenega posla, kot je npr. potrdilo o plačilu delne ali celotne pogodbene vrednosti;
–    sodeluje pri primopredaji nepremičnine in o tem sestavi primopredajni zapisnik.

–    telefonsko komuniciranje s strankami, vodenje ogledov nepremičnin, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, seznanitev tretje osebe z nepremičnino;

–   na podlagi skrbnega ogleda preveri ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine;

–   izvede oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način po izboru posrednika; FOTOGRAFIRANJE, SNEMANJE NEPREMIČNIN…

V tem členu našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

V kolikor naročitelj enostransko predčasno prekine pogodbo o posredovanju, se v tem členu navedeni posli, ki so bili dejansko opravljeni, zaračunajo v skladu s cenikom na dan prekinitve pogodbe o posredovanju, vendar največ do višine 1/4 (ene četrtine) predvidene s pogodbo dogovorjene posredniške provizije. Za dejanje prekinitve pogodbe o posredovanju lahko šteje kakršno koli pisno, ustno ali drugačno (konkludentno) dejanje naročitelja, zaradi katerega izvajanje pogodbe o posredovanju ni več mogoče ali odpade temelj posredovanja.

Storitve, ki niso navedene v tem členu, so predmet dodatnega dogovora in posebnega plačila.

 

STORITEV POSREDOVANJA PRI NAJEMU IN ODDAJI NEPREMIČNINE 

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu nepremičnine se posrednik za provizijo zavezuje opraviti naslednje storitve:

-preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);

-preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine;

-posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;

-priprava pogodbe o najemu;

-sestava osnutka najemne pogodbe, ki se sklene pri notarju v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov;

-preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema;

-druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

 1. člen
  (provizija)

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je pogodba, za katero je posredovala, sklenjena. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje.

S plačilom za posredovanje (provizijo) v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebne za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino.

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu ali pri menjavi nepremičnine lahko za isto nepremičnino provizija nepremičninske družbe znaša največ 4 % pogodbene vrednosti. Provizijo plača naročitelj, razen če se stranke pogodbe dogovorijo drugače. V tako določeno provizijo ni vključen davek na dodano vrednost, k plačilu katerega je sicer zavezan posrednik. V primeru posredovanja pri oddaji ali najemu nepremičnine, vsaka izmed strank najemne pogodbe plača provizijo v višini enomesečne najemnine, razen če je v pogodbi o posredovanju določeno drugače. V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

V primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine, katere vrednost je nižja od 10.000,00 EUR, omejitev iz prvega odstavka ne velja.

V posredniški pogodbi se lahko nepremičninska družba in naročitelj dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku, če to ni v nasprotju z zakonom.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

V provizijo niso vštete takse, davki, notarske in druge dodatne storitve ter stroški navedeni v 11. členu teh splošnih pogojev.

V plačilo za posredovanje ni vključen DDV (22 %). Plačilo za posredovanje se zato poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.

Posamezne  dodatne storitve se zaračunajo po ceniku dodatnih storitev družbe Port d.o.o.

 1. člen
  (sklenitev pogodbe o ekskluzivnem posredovanju)

   

  Naročitelj in nepremičninska družba lahko skleneta pogodbo o ekskluzivnem posredovanju. V tem primeru naročitelj v času veljavnosti posredniške pogodbe ne sme v zvezi z istim poslom oziroma v zvezi z isto nepremičnino skleniti posredniške pogodbe z drugo nepremičninsko družbo, preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati iste nepremičnine. Nepremičninska družba lahko v primeru ekskluzivnega posredovanja prenese storitev posredovanja na druge nepremičninske družbe po svoji izbiri, pri čemer je naročitelj v poslovnem razmerju le z nepremičninsko družbo, je pa upravičen od nepremičninske družbe pridobiti podatke o drugih nepremičninskih družbah, na katere je nepremičninska družba prenesla storitve posredovanja.

  5. člen
  (dolžnost obveščanja)

  Naročitelj, ki prodaja, oddaja ali zamenjuje nepremičnino, je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitve posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah drugih oseb na nepremičnini, tako vpisanih kot nevpisanih v zemljiški knjigi, pogodbeno ali originalno pridobljenih ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi njenimi stvarnimi napakami.

  Naročitelj je odgovoren za škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naklepnega prikrivanja informacij o pomembnih pravnih ali dejanskih okoliščinah v zvezi z nepremičnino. Nepremičninska družba lahko v primeru naklepnega prikrivanja informacij odstopi od pogodbe o posredovanju. Naročitelj je v takem primeru dolžan nepremičninski družbi povrniti vse dejanske stroške v vrednosti do največ 1/4 (ene četrtine) s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje, ki jih je nepremičninska družba imela s posredovanjem.

  Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo ob sklepanju pogodbe o posredovanju obvestiti, ali ima glede nepremičnine in pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju, že sklenjeno pogodbo o posredovanju s kakšno drugo pravno ali fizično osebo.

  6. člen
  (zavarovanje odgovornosti)

  Nepremičninska družba ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri zavarovalnici WIENER STADTISCHE, Vienna Insurance Group, Masarykova c. 14, Ljubljana, št. police K7-P311.678, za zavarovalno vsoto 150.000 €, v skladu z določbami ZNPosr-UPB1.

  7. člen
  (obvestilo o sklenjenem poslu)

  Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo nemudoma oziroma najkasneje v 48 urah obvestiti, če je posel sklenjen z osebo, s katero ga ni seznanila nepremičninska družba ter o podrobnostih tega posla, in nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe, sicer nosi stroške nadaljnjega posredovanja, vendar največ do višine 1/4 (ene četrtine) predvidene s pogodbo dogovorjene posredniške provizije.

  8. člen
  (stik med naročiteljem in tretjo osebo)

  Nepremičninska družba lahko med naročiteljem in tretjo osebo vzpostavi stik na različne načine. Šteje se, da je nepremičninska družba med obema vzpostavila stik, če:
  – organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih;
  –    naročitelju ali tretji osebi posreduje kateri koli podatek o imenu, nazivu, naslovu, sedežu, številki telefona ali telefaksa, naslovu elektronske pošte tretje osebe oziroma naročitelja;
  –    opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo;
  –    ali, če stranki seznani na drug način.

 2. člen
  (posredovanje za obe stranki)

   

  Nepremičninska družba lahko posreduje za obe stranki. Pri opravljanju storitev posredovanja nepremičninska družba v enaki meri skrbi za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je posrednik vzpostavil stik. V tem primeru se zakonsko dovoljena provizija razdeli med obe stranki.

  10. člen
  (prenos storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo oziroma posrednika)

  Nepremičninska družba lahko storitev posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe, naročitelj pa v takem primeru ostane v pogodbenem razmerju z nepremičninsko družbo in lahko zahteva, da mu nepremičninska družba izroči seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

člen
(dodatne storitve in stroški)

Naročitelj lahko naroči nepremičninski družbi izvedbo dodatnih storitev, ki niso zajete v plačilu za posredovanje oziroma v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredniške pogodbe, ne sodijo v okvir posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Če naročitelj naroči nepremičninski družbi izvedbo dodatnih storitev v zvezi z nepremičnino ali poslom, ki je predmet posredniške pogodbe, plača za te storitve dejanske stroške, vendar znesek ne sme preseči 1/12 (ene dvanajstine) vrednosti nepremičnine. Take posebne storitve se dogovorijo v pisni obliki.

Če ni s pogodbo drugače dogovorjeno, se posebej plačajo zlasti naslednje storitve in stroški:
– sestava pooblastila za sklepanje pravnih poslov v prometu z nepremičninami;
– sestava pravnih listin, ki ne sodijo v okvire osnovnega posla z nepremičnino (pogodbe o služnostih, pravna mnenja, sporazumi o etažni ali drugi delitvi in podobno);
–    stroški sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju zemljiškoknjižnih izpiskov, kopij katastrskega načrta, urbanističnih informacij in drugih podatkov iz uradnih evidenc;
–    stroški, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o nepremičnini, ki je lastnik ne predloži posredniku, je pa pri posredovanju oziroma sklepanju poslov potrebna;
–    stroški cenilcev in izvedencev;
–    stroški overitve podpisov in drugih notarskih storitev;
–    stroški tistih poslov nepremičninske družbe, ki niso našteti v teh splošnih pogojih ter posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe;
–    zemljiškoknjižne predloge za vpis ali izbris zaznamb, predznamb ali vknjižb stvarnih pravic v zemljiški knjigi pristojnega sodišča;
–    stroški sodnih taks za vpise v zemljiško knjigo;
–    sodelovanje pri prenosu naročniških razmerij za elektriko, telefon, plin in druge komunalne storitve za novega lastnika ali najemnika;
–    obvestila upravnikom, ki so predpisana z zakonom.

V primeru, da nepremičninska družba in naročitelj skleneta pogodbo o posredovanju in pogodbo naročitelj prekine pred iztekom dogovorjenega časa, mora nepremičninski družbi povrniti dejanske stroške, ki jih je nepremičninska družba imela z naročenimi posli po veljavnem ceniku, vendar največ do višine 1/4 (ene četrtine) predvidene s pogodbo dogovorjene posredniške provizije.

Naročitelj mora nepremičninski družbi povrniti stroške oziroma škodo, ki je nastala, ker je naročitelj kršil obveznosti iz posredniške pogodbe ali teh pogojev. To velja posebej za kršitev obveznosti iz 5. in 7. člena teh splošnih pogojev (seznanitev posrednika s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine, obvestilo posredniku o sklenjenem poslu), pa tudi za vse ostale kršitve.

12. člen
(pridobitev pravice do provizije)

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje (posredniške provizije) takrat, ko je sklenjena pogodba oziroma pravni posel, pri sklenitvi katerega je posredovala, in sicer ne glede na morebitno pogojno sklenitev posla. Če stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, kasneje odstopita od sklenjene pogodbe oziroma pravnega posla, nepremičninska družba obdrži plačano provizijo. Nepremičninska družba obdrži provizijo tudi v primeru, ko je pravni posel ničen ali izpodbojen zaradi zavajanja in dajanja neresničnih podatkov s strani naročitelja. V primeru zamude s plačilom mora naročitelj plačati zakonite zamudne obresti od zapadlosti terjatve nepremičninske družbe do plačila.

V primeru, da nepremičninska družba najde primerno tretjo osebo, ki izpolnjuje naročiteljeve pogoje in je pripravljena z naročiteljem pod njegovimi pogoji v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredniške pogodbe, skleniti pravni posel, naročitelj pa si pred podpisom premisli in pogodbe noče skleniti, je naročitelj nepremičninski družbi dolžan plačati posredniško provizijo, kot da bi bil posel, v katerem je nepremičninska družba posredovala, sklenjen.

13. člen
(poslovna skrivnost in varstvo podatkov)

Informacije in podatki v zvezi z nepremičninami iz pogodbe o posredovanju in v zvezi s prizadevanji nepremičninske družbe za sklenitev pogodbe ter v zvezi z udeleženimi osebami, ki jih naročitelj izve od nepremičninske družbe, so poslovna skrivnost. Če naročitelj uporabi omenjene informacije ali razkrije podatke tako, da z njimi seznani javnost ali tretje osebe ali jih uporabi v nasprotju s predpisi (varovanje osebnih podatkov in podobno), je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, ne glede na to ali je bila pogodba z nepremičninsko družbo sklenjena, in je odgovoren za škodo, ki na podlagi tega nastane nepremičninski družbi ali tretjim osebam.

Nepremičninska družba se zavezuje vse podatke o naročitelju in vsebini povezani s pogodbo o posredovanju, varovati v tajnosti in upravljati v skladu s predpisi.

14. člen
(sklenitev pogodbe brez vednosti nepremičninske družbe)

V kolikor naročitelj brez vednosti nepremičninske družbe sam sklene pogodbo z nasprotno stranko, s katero ga je seznanila nepremičninska družba, ali če to pogodbo sklene naročiteljev zakonski partner ali ožji družinski član, in sicer v času trajanja posredniške pogodbe in tudi po prenehanju trajanja posredniške pogodbe, znotraj šestih mesecev, mora naročitelj nepremičninski družbi plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

 1. člen
  (čas trajanja pogodbe o posredovanju)

   

  Če ni s pogodbo drugače določeno, posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za dobo devetih (9) mesecev in jo lahko sporazumno podaljšata z aneksom.

  Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je treba odpovedati pisno z 8-dnevnim odpovednim rokom. V primeru, da naročitelj pogodbo odpove v času pred njenim potekom, je dolžan nepremičninski družbi plačati do tedaj nastale stroške, vendar največ do višine 1/4 (ene četrtine) predvidene s pogodbo dogovorjene posredniške provizije.

  16. Člen

(Energetska izkaznica)

 

Nepremičninska družba je stranko seznanila z določbami Energetskega zakona (Ur.l.št.17/14), ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bila še zlasti opozorjena na dejstva:

– da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča;

– da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;

– da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.
17.člen

(sodna pristojnost)

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih nepremičninska družba in naročnik ne bi uspela rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče s sedežem v Kopru oziroma Okrajno sodišče s sedežem v Piranu, odvisno od višine spornega zneska.

 

PORT, D.O.O. PORTOROŽ
direktor UROŠ KENDA
PORTOROŽ, 19.9.2016

 

POGODBO PRIPRAVILA

ODV. PETRA FERŠ MRHAR